Termes i condicions de compra

  1. CONDICIONS DE FUNCIONAMENT

1.1 Naturalesa de la botiga online

La venda de productes es destina a consumidors finals, en el sentit establert pel Reial decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris, i per al consum propi del client o de les persones en nom de les quals el client estigui legalment autoritzat per actuar. Per tant, queden exclosos del servei botiga virtual les empreses majoristes, distribuïdores, centrals de compra, grans superfícies, altres intermediaris professionals del sector de l′alimentació i els seus sectors afins, així com consumidors domiciliats fora de l′àmbit d′activitat de la botiga.
En virtut de l′expressat anteriorment, queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través de la botiga virtual.
L’usuari declara ser major d′edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals de Compra en contractar amb Crea’t. No obstant això, l’usuari accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l′accés i la utilització de la botiga online té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

1.2 Titularitat

Les dades identificatives de la persona  responsable de la botiga online són:
Maria Miralda i Escudé
39.180.233-D
Nou de sant Pere, 26

08221 – Terrassa

  1. SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, posi’s en contacte amb el nostre Servei d’Atenció al Client:
Via el nostre telèfon d’informació i atenció al client: 93 144 44 38

Via correu electrònic: hola@creatama.cat

  1. CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I ACCEPTACIÓ

Aquestes Condicions Generals de Compra regulen expressament les relacions entre Crea’t i els usuaris i clients que contractin els productes oferts a través de la botiga online accessible des de l’adreça http://creatama.cat/botiga-online-de-de-llanes/

Les referides Condicions han estat elaborades de conformitat amb la normativa vigent en la matèria.
Al comprar i/o navegar per la botiga online de Crea’t queda suposada l’acceptació expressa, plena i sense reserves de la totalitat de les Condicions Generals de Compra publicades.
Crea’t podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú, la configuració d′aquest web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre′ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l′accés als mateixos procurant informar l′usuari d′aquest canvi a través del seu correu electrònic o bé a través de la seva publicació en la pàgina web, sempre que les circumstàncies li ho permetin.

  1. FORMALITZACIÓ DE LA COMPRA

4.1. Operativa de la compra

L’usuari pot fer compres puntuals seleccionant els productes presentats que es mostren per categories, així com la quantitat que desitja de cadascun.
Per formalitzar la compra, és necessari introduir les dades de pagament i les de lliurament de la comanda.

4.2. Disponibilitat

Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat. Crea’t no es fa  responsable de la manca d’existència o de la no disponibilitat dels productes. Si un producte no estigués disponible un cop realitzada la comanda, se li informaría el més aviat possible per correu electrònic o per telèfon i aquest quedaria anul·lat.

4.3. Productes i preus

Tots els preus que s’indiquen a la botiga online són en Euros i inclouen l′impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable i qualsevol altre impost que sigui d’aplicació.
Els preus indicats en pantalla seran els vigents, exceptuant els possibles errors tipogràfics.
La presentació dels productes amb les seves característiques pròpies i imatges són a efecte identificatiu i descriptiu.
Crea’t es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels productes, així com a suspendre o cancel•lar la seva venda de forma temporal o definitiva.

4.4. Facturació i formes de pagament

Per procedir al pagament, l’usuari haurà de seguir totes les instruccions i emplenar els formularis que vagin apareixent. Els usuaris sense compromís poden utilitzar els següents mètodes de pagament:

Pagament mitjançant PayPal: Si tens un compte d’usuari de  PayPal podràs utilizar aquest sistema. Si realitzes el pagament  a través d’aquest sistema, estàs confirmant que tens plena autorizació per l’us de la comta de Paypal.

 

Pagament mitjançant transferència bancària: Una vegada hagis finalitzat el procés de compra i  confirmis la comanda, t’enviarem un correu electrònic on t’indicarem el numero de compte  per fer l’ingrés. Si passades 72 hores desde la confirmació de la comanda, no s’ha rebut l’import corresponenet, es cancel·larà la comanda de forma automàtica.

 

  1. LLIURAMENT

L’usuari ha d’escollir un punt de lliurament i es realitzarà a través de l’empresa Correos Express.
Les despeses d’enviament s’apliquen de forma automática per la página web i cost és fixe per tots els enviaments dins de la península.
L’usuari es compromet a recollir la seva comanda o a autoritzar a una tercera persona major d’edat que recullir la comanda, dintre de la franja horària de lliurament establert amb l’empresa de missatgeria.

Desistiment i Devolucions

El client disposarà d′un termini de fins a 7 dies hàbils a partir de la recepció o finalització de la data de recepció del producte, per tal de resoldre el contracte (compra), ja sigui per reclamacions o devolucions.
Tots aquests drets podran ser exercits, sense perjudici del que estableix el Reial decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris.
Les devolucions de les comandes hauran de tramitar-se a través del nostre correu electrònic d’informació i atenció al client: hola@creatama.cat.
Crea’t retornarà les quantitats rebudes (incloses les de devolució del producte) mitjançant abonament en un termini no superior als 30 dies, una vegada verificat l’estat dels productes, o els compensarà en la pròxima comanda. Els productes objecte de devolució hauran de lliurar-se en correcte estat. No s’acceptaran devolucions de productes en envasos, si els haguessin, diferents dels quals van ser subministrats.
Si un producte arribés en mal estat per causa del transport, el client haurà d’indicar-ho al personal i trucar dins de les 24 hores de la seva recepció al nostre telèfon d’informació i atenció al client, o comunicar aquesta circumstància via correu electrònic.
Crea’t disposa de Fulls de Reclamació a disposició del consumidor/client conforme a la normativa aplicable.

  1. LEGISLACIÓ APLICABLE

El present contracte es regirà per la legislació espanyola que serà aplicable en el no disposat en el mateix en matèria d’interpretació, validesa i execució.
Qualsevol controvèrsies derivades de la contractació de productes a través d’aquesta pàgina web seran sotmesos als òrgans jurisdiccionals competents determinats per la Llei i, supletòriament, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.