Li informem que les dades personals que se sol·liciten en aquesta pàgina web no s’inclouran en una base de dades informatitzada. El titular de Creatama.cat es compromet a cancel·lar les dades personals quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per la qual van ser recollides a través del formulari habilitat a aquest efecte i a atendre les peticions d’informació sol·licitades per l’usuari, sent el responsable del tractament el titular. El titular informa i garanteix expressament a l’usuari que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies i que, sempre que fora a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitarà el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part del titular. En qualsevol cas, i si escau, el titular garantirà a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, en els casos necessaris, i de conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, amb una còpia del seu DNI, a l’adreça de correu electrònic hola@creatama.cat